Kontakt » Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Klient, osoba, která má zájem čerpat poradenské služby (dále jen „Klient“) od Poradna pro život s.r.o., IČ: 080 01 073, se sídlem Bucharova 2657/12, Nové Butovice, 158 00 Praha (dále jen „Poradna pro život s.r.o.“), uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů Poradcem, a to za účelem sjednání schůzky s Poradcem, potvrzení, změny a odvolání schůzek s Poradcem; a dále za účelem provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy s Poradcem na žádost Klienta.

Zpracovávané osobní údaje jsou jméno a e-mail. Klient je oprávněn souhlas se zpracováním údajů odvolat, a to písemnou formou zasláním žádosti na adresu sídla Poradce využívajíce provozovatele poštovních služeb nebo elektronickou formou zasláním žádosti na e-mailovou adresu Poradce, která je uvedena na webových stránkách Poradce. Poradce zpracovává osobní údaje nejdéle po dobu tří (3) let.

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě, automatizovaně, a přístup k nim má pouze Poradce. Poradna pro život s.r.o. ( Poradce) se zavazuje vytvořit takové zabezpečení osobních údajů, aby k nim měl přístup pouze Poradce. Poradce předává osobní údaje Klienta třetí osobě pouze se souhlasem Klienta, vyjma případů, kdy je povinen údaje předat z důvodu plnění zákonné povinnosti, nebo rozhodnutí soudu.

Klient bere na vědomí, že má právo požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů a Poradce je povinen mu je poskytnout. Poradce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace; požadovat od Poradce vysvětlení nebo požadovat, aby Poradce odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů), pokud zjistím nebo se domnívám, že Poradce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování; se svými oprávněnými žádostmi se obracet na Poradce, a pokud jim Poradce nevyhoví tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však mohu obrátit i přímo; žádat Poradce o aktualizaci svých osobních údajů; na zapomnění, poté co souhlas byl odvolán, jakož i právo na omezení, opravu a přístup; žádat Poradce o výmaz, nebo pseudonymizaci svých osobních údajů.

Poradna pro život s.r.o., zpracovává osobní údaje Klienta v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); a s obecně závaznými právními předpisy.

 

Poradna pro život s.r.o.

IČ: 08001073, DIČ: CZ 08001073 Zápis v OR, sp.zn.: C 310689 vedená u Městského soudu v Praze

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.