Kontakt » Reklamační řád

Reklamační řád

 

  1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky uplatnění reklamace služeb poskytovaných společností Poradna pro život s.r.o., IČO: 08001073, se sídlem Bucharova 2657/12, Stodůlky, 158 00 Praha 5 (dále jen „poskytovatel“). Klient, osoba, která odebírá od poskytovatele služby (dále jen „klient“) je oprávněn služby poskytované poskytovatelem reklamovat za podmínek uvedených v tomto reklamačním řádu.

 

  1. Má-li klient za to, že služba nebyla poskytnuta řádně, má právo službu reklamovat, a to následujícím způsobem:

 

  1. e-mailem, na adresu info@scherer-poradna.cz,
  2. poštou na adresu Bucharova 2657/12, Stodůlky,
  3. telefonicky +420 730 584 072 s tím, že v takovém případě poskytovatel potvrdí přijetí reklamace e-mailem nebo sms zprávou, pokud to bude technicky možné.

 

  1. Zákazník v reklamaci uvede, jakou službu reklamuje, kdy byla reklamovaná služba poskytnuta, a současně uvede důvod, proč se domnívá, že služba nebyla řádně poskytnuta. Klient současně uvede poskytovali kontaktní adresu, případně e-mailovou adresu, kam mu má poskytovatel vyrozumění o vyřízení reklamace zaslat.

 

  1. Poskytovatel vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího přijetí.

 

  1. Poskytovatel vyrozumí klienta o vyřízení reklamace e-mailem, případně písemně na adresu, kterou mu klient pro tyto účely sdělil.

 

 

V Praze dne 05.10.2023

 

 

Poradna pro život s.r.o.

PhDr., Mgr. Věra Scherer MBA

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.